Tudástár - Tájékoztató az igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatásáról (2017)

Budapest Főváros Kormányhivatala 1. A támogatás célja

Az elhelyezkedés, illetve a munkahely-megtartás esélyeinek növelése képzésben történő részvétel támogatásával.

2. Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek,

 1. aki álláskereső,
 2. aki 25. életévét – felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét – nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,
 3. aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban részesül,
 4. aki rehabilitációs ellátásban részesül,
 5. akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
 6. aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
 7. aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

A c. pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát, és a gyermekgondozást segítő ellátásban, illetve gyermekgondozási díjban részesülő személy képzése a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg, valamint a gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási díjban, gyermeknevelési támogatásban részesülő személy kereső tevékenységet nem folytat.

A Kerületi Hivatal választja ki a fenti feltételeknek megfelelő személyek közül azokat a személyeket, akiknek a képzésben történő részvételét javasolja.

A Kerületi Hivatal és a javasolt személy együttesen választja ki a támogatott képzés irányát. Ezt követően a Kerületi Hivatal tájékoztatást nyújt azokról a képző intézményekről, amelyek a képzési jegyzék szerint a kiválasztott képzési iránynak megfelelő képzést folytatnak.

3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

Képzési támogatásként:

 1. keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás,
 2. a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, valamint
 3. a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás megtérítése adható.

Keresetpótló juttatás a képzésben részt vevő személy részére akkor állapítható meg, ha az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri (intenzív képzés). A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét (2017-ben: 48.918-, Ft/hó – 81.530-, Ft/hó közötti összeg lehet).

A munkaadónak nyújtható támogatás szempontjából kereset-kiegészítésként a képzésben részt vevő által a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözete vehető figyelembe.

A képzéssel kapcsolatos költségek keretében részben vagy egészben megtéríthető a képző intézmény által megállapított képzési költség és a vizsga díja, valamint a képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi, illetőleg helyközi utazás költsége.

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záróvizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

4. Támogatható képzések

 1. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)–c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzés, melyek a következők:
  • az iskolai rendszerű szakmai képzés (szakképzés),
  • az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések esetén – a felnőttképzésről szóló törvény alapján folyó – az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés,
  • az állam által elismert egyéb szakképesítés megszerzése,
  • munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítő végzettség megszerzése,
  • a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására irányuló képzés;
 2. szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismeretek oktatása
  • itt döntően az általános iskolát el nem végzettek számára adható olyan alapképzésről van szó, amely ismeretek nélkül a további szakmai képzés nem folytatható;
 3. pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása
  • ezek viszonylag rövidebb időtartamú tréning jellegű képzések, melyek az álláskeresési technikák bemutatásával, a kommunikációs készség fejlesztésével segítik elő az elhelyezkedést;
 4. a szakképesítéssel rendelkező személyek számára nyújtandó állami nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés
  • lényeges, hogy csak a szakképesítéssel rendelkezők nyelvi képzése támogatható, továbbá az olyan nyelvi képzés, amely meghatározott szakképzés részeként valósul meg, valamint a közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló képzés részeként;
 5. közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap-és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés;
 6. vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés;
 7. gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, illetőleg terhességi-gyermekágyi segélyben, csecsemőgondozási díjban, gyermekgondozási díjban vagy ápolási díjban, továbbá rehabilitációs ellátásban részesülő személy, valamint a foglalkoztatást helyettesítő támogatásra jogosult álláskereső részére az általános iskolai végzettség megszerzéséhez, vagy a szakképzés megkezdéséhez, a külön jogszabályban meghatározott bemeneti kompetenciák megszerzéséhez szükséges képzés.

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti.

Nem támogatható a már megkezdett képzés, – bizonyos kivétellel – az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzés, valamint az olyan iskolarendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg.

A Budapest Főváros Kormányhivatala minden évben összeállítja és nyilvánosságra hozza azoknak a képzési irányoknak és felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknek a jegyzékét, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörben támogatás nyújtható.

A támogatást a területileg illetékes Kerületi Hivatalnál lehet igényelni.

Lezárva: Budapest, 2017. május 08.


Az illetékes kerületi hivatalok elérhetőségeit a http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek linken találja.

« Vissza