Tudástár - Tájékoztató az igénybe vehető foglalkoztatást elősegítő képzésben történő részvétel támogatásáról (2019)

Budapest Főváros Kormányhivatala TÁJÉKOZTATÓ
AZ IGÉNYBE VEHETŐ FOGLALKOZTATÁST ELŐSEGÍTŐ KÉPZÉSBEN TÖRTÉNŐ RÉSZVÉTEL TÁMOGATÁSÁRÓL1. A támogatás célja
Az elhelyezkedés, illetve a munkahely-megtartás esélyeinek növelése képzésben történő részvétel támogatásával.

2. Támogatható az állami foglalkoztatási szerv által felajánlott, vagy elfogadott képzése annak a személynek,

 1. aki álláskereső,
 2. aki 25. életévét - felsőfokú végzettségű személy esetén a 30. életévét - nem töltötte be, és a tanulói, hallgatói jogviszonya megszűnését követően álláskeresési járadékra és álláskeresési segélyre nem szerzett jogosultságot,
 3. aki gyermekgondozási segélyben, gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermeknevelési támogatásban, gyermekgondozási díjban, gyermekek otthongondozási díjában vagy ápolási díjban részesül,
 4. aki rehabilitációs ellátásban részesül,
 5. akinek munkaviszonya várhatóan egy éven belül megszűnik, és ezt a munkaadó a munkavállalóval és az állami foglalkoztatási szervvel előzetesen írásban közölte, vagy
 6. aki közfoglalkoztatásban vesz részt, és a képzésben való részvételt vállalja, továbbá
 7. aki munkaviszonyban áll és rendszeres foglalkoztatása képzés nélkül nem biztosítható.

A c) pontban meghatározott személyek képzése akkor támogatható, ha a képzés a gyermek fél éves korának betöltését követően kezdődik meg, kereső tevékenységet nem folytat, és - a gyermekgondozást segítő ellátásban, gyermekgondozási segélyben részesülő személyt kivéve - a képzés időtartama hetente nem haladja meg a harminc órát.

A Kerületi Hivatal választja ki a fenti feltételeknek megfelelő személyek közül azokat a személyeket, akiknek a képzésben történő részvételét javasolja.

A Kerületi Hivatal és a javasolt személy együttesen választja ki a támogatott képzés irányát. Ezt követően a Kerületi Hivatal tájékoztatást nyújt azokról a képző intézményekről, amelyek a képzési jegyzék szerint a kiválasztott képzési iránynak megfelelő képzést folytatnak.

3. Képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

Képzési támogatásként:

 1. keresetkiegészítés vagy keresetpótló juttatás,
 2. a képzéssel kapcsolatos költségek megtérítése, valamint
 3. a képzésben történő részvétel lehetőségének biztosítása érdekében, a képzés időtartama alatt az arra rászoruló, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló törvény szerinti hozzátartozó ápolásával, gondozásával, valamint a gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás megtérítése adható.

Keresetpótló juttatás a képzésben részt vevő személy részére akkor állapítható meg, ha az elméleti képzés vagy az egyidejűleg folytatott elméleti és gyakorlati képzés időtartama hetente legalább a húsz órát eléri (intenzív képzés). A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos kötelező legkisebb munkabér összegét (2019-ben: 89.400 Ft/hó – 149.000 Ft/hó közötti összeg lehet).

A munkaadónak nyújtható támogatás szempontjából kereset-kiegészítésként a képzésben részt vevő által a képzést megelőzően elért átlagkereset és a képzés alatt elért kereset különbözete vehető figyelembe.

A képzéssel kapcsolatos költségek keretében részben vagy egészben megtéríthető a képző intézmény által megállapított képzési költség és a vizsga díja, valamint a képzéshez kapcsolódó szállás, élelmezés és a helyi, illetőleg helyközi utazás költsége.

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záróvizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.

4. Támogatható képzések

 1. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)–c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakképzés, melyek a következők:
  • az iskolai rendszerű szakmai képzés (szakképzés),
  • az iskolarendszeren kívüli szakmai képzések esetén – a felnőttképzésről szóló törvény alapján folyó – az állam által elismert szakképesítés megszerzésére irányuló szakmai képzés,
  • az állam által elismert egyéb szakképesítés megszerzése,
  • munkakör betöltéséhez szükséges, foglalkozás, tevékenység gyakorlására képesítő végzettség megszerzése,
  • a szakmai tevékenység magasabb szintű gyakorlásához, a mestervizsgához szükséges ismeretek elsajátítására irányuló képzés;
 2. szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismeretek oktatása
  • itt döntően az általános iskolát el nem végzettek számára adható olyan alapképzésről van szó, amely ismeretek nélkül a további szakmai képzés nem folytatható;
 3. pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása
  • ezek viszonylag rövidebb időtartamú tréning jellegű képzések, melyek az álláskeresési technikák bemutatásával, a kommunikációs készség fejlesztésével segítik elő az elhelyezkedést;
 4. a szakképesítéssel, vagy középfokú iskolai végzettséggel rendelkező személyek számára nyújtandó állami nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés
  • a szakképesítéssel, vagy középfokú iskolai végzettséggel rendelkezők nyelvi képzése támogatható, továbbá az olyan nyelvi képzés, amely meghatározott szakképzés részeként valósul meg, valamint a közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély megszerzésére irányuló képzés részeként;
 5. közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII.28.) Kormányrendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap-és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés;
 6. vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés;

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását vagy munkájának megtartását segíti.

Nem támogatható a már megkezdett képzés, – bizonyos kivétellel – az egyetemi, főiskolai továbbtanulásra felkészítő képzés, valamint az olyan iskolarendszerű képzés, amelyre az éves költségvetési törvény normatív állami hozzájárulást állapít meg.

Budapest Főváros Kormányhivatala összeállítja és nyilvánosságra hozza azoknak a képzési irányoknak és felnőttképzési tevékenységet folytató intézményeknek a jegyzékét, amelyekhez tartozó képzésben történő részvételhez mérlegelési jogkörben támogatás nyújtható.


A támogatást a területileg illetékes Kerületi Hivatalnál lehet igényelni.

Lezárva: Budapest, 2019. szeptember 12.


Az illetékes kerületi hivatalok elérhetőségeit a http://fovaros.munka.hu/engine.aspx?page=bp_elerhetosegek linken találja.

« Vissza