Tudástár - VEKOP 8.1.1-15-2015-00001

Budapest Főváros Kormányhivatala Tájékoztató
a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.1.1-15-2015-00001 „Út a munkaerőpiacra” elnevezésű
munkaerő-piaci programból nyújtható
(ajánlott és elfogadott) munkaerő-piaci képzés támogatásáról

A támogatás célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése.

Támogatható az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzés az Európai Unió által támogatott „Út a munkaerőpiacra” munkaerő-piaci program résztvevői esetében, amennyiben a megállapodásban eltervezett tevékenységek, azaz a személyre szabott egyéni program tartalmazza a megcélzott képzést.

A támogatás forrása a munkaerő-piaci programra meghatározott, az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.


Támogatható képzések:

Támogathatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ában, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1–2. §-ában felsorolt képzések:

 1. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés,
 2. szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
 3. pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,
 4. a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,
 5. közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés,
 6. vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés,
 7. a d) pont alá nem tartozó nyelvi képzés, ha az az a) és e) pontban felsorolt képzés részeként valósul meg.

Támogatható továbbá a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak – és az ott részletezett feltételek – szerint a fenti b) ponttól eltérően a szakképzést megalapozó felzárkóztató képzés keretében:

 • az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés,
 • valamint az ezt követő – fenti a) pont szerinti – szakképzés.

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását segíti.


A képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

Képzési támogatásként nyújtható:

 • keresetpótló juttatás
 • és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
  • képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
  • helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése
  • étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)
  • szállásköltség térítése
  • gyermek felügyeletével kapcsolatban felmerült indokolt kiadás megtérítése
  • hozzátartozó ápolásával, gondozásával kapcsolatban felmerült kiadás megtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.


keresetpótló juttatás

A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.


képzési költség és a vizsga díja

A képzési költség és a vizsga díja 100%-ban támogatható, melynek átutalása a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képző intézmény részére történik.

A sikertelen rész- vagy záróvizsgát követő javítóvizsga, vagy pótlóvizsga költségeire a támogatás nem vonatkozik.


utazási költségtérítés

helyközi utazás: A támogató által kiadott igazolás alapján a támogatott képzésben résztvevő – a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között – korlátlan számú, 90%-os kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján.

helyi utazás: A támogatott képzésben való részvételéhez indokoltan felmerült helyi utazás költségei – melynek Ft/hóban megadott összege módosulhat az utazási költség változásának és/vagy a képzési program időtartamának függvényében — 100 %-os mértékben téríthetőek, a leadott számla és bérletszelvény/vonaljegy alapján.


étkezési és szállásköltség

Ha a képző intézmény a támogatott számára a képzésen kívül szállást, étkezést is biztosít, ezek költségei megtéríthetőek, melyet a támogató a képzési költséggel együtt, a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül utalja át a képző intézménynek.


gyermekfelügyelettel összefüggő költségtérítés

A képzésben való részvétel teljes időszaka alatt a résztvevővel egy háztartásban élő gyermeke(i) felügyeletével összefüggésben indokoltan felmerült, szerződésen alapuló, számlával alátámasztott költségekhez az állami foglalkoztatási szerv támogatást adhat. A támogatás napi összege gyermekenként legfeljebb 4 000 Ft. A térítés abban az esetben adható, ha a gyermekintézményben történő elhelyezés, vagy szolgáltató általi felügyelet kifejezetten annak érdekében történik, hogy az egyén a képzésben részt vehessen.

Nem adható tehát térítés abban az esetben, ha a gyermek(ek) már a támogatás iránti igény bejelentésének időpontjában is bölcsődei, óvodai, iskolai napközi otthonos elhelyezésben részesült(ek). Az előbb felsoroltakon túli tematikus gyermektáborok – sport, zene stb. – támogatására nincsen lehetőség a projektben. Beteg gyermek elhelyezésével, gondozásával kapcsolatosan sem nyújtható ez a támogatás.


hozzátartozó gondozásával összefüggő költségtérítés

A képzésben való részvétel teljes időszaka alatt a képzésben részvevő hozzátartozója gondozásával összefüggésben indokoltan felmerült, szerződésen alapuló, számlával alátámasztott költségekhez az állami foglalkoztatási szerv támogatást adhat. A támogatás napi összege hozzátartozónként legfeljebb 4 000 Ft. A térítés abban az esetben adható, ha a közeli hozzátartozó gondozása kifejezetten annak érdekében történik, hogy az egyén a képzésben részt vehessen.

Nem adható a támogatás abban az esetben, ha a hozzátartozó gondozását már a támogatás iránti igény bejelentésekor is erre szolgáló intézményben végezték, illetve ha nappali, átmeneti vagy teljes körű ellátásban részesül, valamint ha a képzésben résztvevő személy a hozzátartozója gondozása céljából ápolási díjat vesz igénybe.


Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal munkatársaihoz.

(Érvényes 2016. február 29-étől, visszavonásig.)

« Vissza