Tudástár - Ifjúsági Garancia VEKOP 8.2.1-15-2015-00001

Budapest Főváros Kormányhivatala Tájékoztató
az Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló
Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerő-piaci programból nyújtható
(ajánlott és elfogadott) munkaerő-piaci képzés támogatásáról

A támogatás célja az elhelyezkedés esélyeinek növelése.

Támogatható az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal által felajánlott vagy elfogadott (egyéni kezdeményezésű) képzés az Európai Unió által támogatott Ifjúsági Garancia Rendszer keretében megvalósuló Ifjúsági Garancia (Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program 8.2.1-15-2015-00001) munkaerő-piaci program résztvevői esetében, amennyiben a megállapodásban eltervezett tevékenységek, azaz a személyre szabott egyéni program tartalmazza a megcélzott képzést.

A támogatás forrása a munkaerő-piaci programra meghatározott, az Európai Szociális Alap és a nemzeti társfinanszírozás által biztosított összeg.


Támogatható képzések:

Támogathatók a foglalkoztatás elősegítéséről és a munkanélküliek ellátásáról szóló 1991. évi IV. törvény (a továbbiakban: Flt.) 14. §-ában, valamint a foglalkoztatást elősegítő támogatásokról, valamint a Munkaerő-piaci Alapból foglalkoztatási válsághelyzetek kezelésére nyújtható támogatásról szóló 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 1–2. §-ában felsorolt képzések:

 1. a szakképzésről szóló 2011. évi CLXXXVII. törvény 3. § (1) bekezdésében, a 3. § (2) bekezdés b)-c) pontjában, valamint 3. § (3) bekezdés a) pontjában meghatározott szakmai képzés,
 2. szakképzés megkezdéséhez szükséges alapismereteket nyújtó oktatás,
 3. pályaorientáló és álláskeresési ismeretek oktatása,
 4. a szakképesítéssel rendelkezők számára államilag elismert nyelvvizsga megszerzésére irányuló képzés,
 5. közúti járművek vezetésére jogosító vezetői engedély [C, D, E kategóriára, valamint e kategóriáknak a közúti közlekedési igazgatási feladatokról, a közúti közlekedési okmányok kiadásáról és visszavonásáról szóló 326/2011. (XII. 28.) Korm. rendelet 2. számú mellékletében meghatározott alkategóriáira és kombinált kategóriáira], mezőgazdasági vontató vezetésére jogosító járművezetői igazolvány, továbbá járművezetői engedély (II. kategóriára és trolibuszra érvényesítve), tehergépkocsi és autóbuszvezetői alap- és továbbképzési képesítés, a veszélyes áruk szállításához szükséges engedély (ADR) kiadásához előírt képzés, továbbá az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállításhoz szükséges képzés, és az építőgép-kezelő engedély kiadásához szükséges képzés,
 6. vállalkozás indításához és működtetéséhez szükséges kompetenciák megszerzésére indított oktatás, valamint vállalkozói kompetenciákat fejlesztő képzés,
 7. a d) pont alá nem tartozó nyelvi képzés, ha az az a) és e) pontban felsorolt képzés részeként valósul meg.

Támogatható továbbá a 6/1996. (VII. 16.) MüM rendelet 26/B. § (2)–(3) bekezdésében foglaltak – és az ott részletezett feltételek – szerint a fenti b) ponttól eltérően a szakképzést megalapozó felzárkóztató képzés keretében:

 • az általános iskola végzettségének megszerzését biztosító képzés,
 • valamint az ezt követő – fenti a) pont szerinti – szakképzés.

E képzésekben történő részvétel akkor támogatható, ha a képzés az abban részt vevő személy munkához jutását segíti.


A képzésben résztvevők támogatásának módjai, mértéke

Képzési támogatásként nyújtható:

 • keresetpótló juttatás
 • és a képzéssel kapcsolatos alábbi költségek részben vagy egészben történő megtérítése adható:
  • képzési költség és a vizsga díja, továbbá a képzéshez kapcsolódó
  • helyi, illetőleg helyközi utazás költségének megtérítése
  • étkezési költségtérítés (napi hat órát meghaladó helyszíni elfoglaltságot jelentő napokra)
  • szállásköltség térítése
  • gyermekfelügyelet költségtérítése
  • hozzátartozó gondozásának költségtérítése

A képzési támogatást az elméleti és gyakorlati képzés és a képzés befejezését követő első záró vizsgára történő felkészülés időtartamára továbbá ezen vizsga napjára kell biztosítani.


keresetpótló juttatás

A keresetpótló juttatás összege nem lehet alacsonyabb a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér 60 százalékánál, és nem haladhatja meg a megállapításakor hatályos közfoglalkoztatási bér összegét.


képzési költség és a vizsga díja

A képzési költség és a vizsga díja 100%-ban támogatható, melynek átutalása a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül a képző intézmény részére történik.

A sikertelen rész- vagy záróvizsgát követő javítóvizsga, vagy pótlóvizsga költségeire a támogatás nem vonatkozik.


utazási költségtérítés

helyközi utazás: A támogató által kiadott igazolás alapján a támogatott képzésben résztvevő – a képzésben részt vevő lakóhelye (tartózkodási helye) és a képzés helye között – korlátlan számú, 90%-os kedvezményes menetjegy igénybevételére jogosult a közforgalmú személyszállítási utazási kedvezményről szóló 85/2007. (IV. 25.) Korm. rendelet 5. § a) pontja alapján.

helyi utazás: A támogatott képzésben való részvételéhez indokoltan felmerült helyi utazás költségei – melynek Ft/hóban megadott összege módosulhat az utazási költség változásának és/vagy a képzési program időtartamának függvényében — 100 %-os mértékben téríthetőek, a leadott számla és bérletszelvény/vonaljegy alapján.


étkezési és szállásköltség

Ha a képző intézmény a támogatott számára a képzésen kívül szállást, étkezést is biztosít, ezek költségei megtéríthetőek, melyet a támogató a képzési költséggel együtt, a támogatott nevére kiállított számla alapján közvetlenül utalja át a képző intézménynek.


gyermekfelügyelettel összefüggő költségtérítés

A képzésben való részvétel teljes időszaka alatt a résztvevővel egy háztartásban élő gyermeke(i) felügyeletével összefüggésben indokoltan felmerült, szerződésen alapuló, számlával alátámasztott költségekhez az állami foglalkoztatási szerv támogatást adhat. A támogatás napi összege gyermekenként legfeljebb 4 000 Ft. A térítés abban az esetben adható, ha a gyermekintézményben történő elhelyezés, vagy szolgáltató általi felügyelet kifejezetten annak érdekében történik, hogy az egyén a képzésben részt vehessen.

Nem adható tehát térítés abban az esetben, ha a gyermek(ek) már a támogatás iránti igény bejelentésének időpontjában is bölcsődei, óvodai, iskolai napközi otthonos elhelyezésben részesült(ek). Az előbb felsoroltakon túli tematikus gyermektáborok – sport, zene stb. – támogatására nincsen lehetőség a projektben. Beteg gyermek elhelyezésével, gondozásával kapcsolatosan sem nyújtható ez a támogatás.


hozzátartozó gondozásával összefüggő költségtérítés

A képzésben való részvétel teljes időszaka alatt a képzésben részvevő hozzátartozója gondozásával összefüggésben indokoltan felmerült, szerződésen alapuló, számlával alátámasztott költségekhez az állami foglalkoztatási szerv támogatást adhat. A támogatás napi összege hozzátartozónként legfeljebb 4 000 Ft. A térítés abban az esetben adható, ha a közeli hozzátartozó gondozása kifejezetten annak érdekében történik, hogy az egyén a képzésben részt vehessen.

Nem adható a támogatás abban az esetben, ha a hozzátartozó gondozását már a támogatás iránti igény bejelentésekor is erre szolgáló intézményben végezték, illetve ha nappali, átmeneti vagy teljes körű ellátásban részesül, valamint ha a képzésben résztvevő személy a hozzátartozója gondozása céljából ápolási díjat vesz igénybe.


Részletesebb felvilágosításért kérjük, forduljon az állami foglalkoztatási szervként eljáró kerületi hivatal munkatársaihoz.

(Érvényes 2015. október 1-jétől, visszavonásig.)

« Vissza